Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán: DIG
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
Ngày đăng ký cuối cùng:  26/03/2018
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 20/04/2018 đến 26/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt  động năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ  đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 05 năm nhiệm kỳ III (2018 – 2022);
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
+ Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ  hoạt động SXKD năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chi trả thù  lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2018;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

                                                                                                                                                               Theo VSD, HOSE

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác